Her kan du informere om justismord som du kjenner til i Norge.
Justismord, opprinnelig det tilfelle at en uskyldig ble domfelt og henrettet.
I nyere språkbruk betegner uttrykket enhver alvorligere straffedom som rammer en uskyldig.

Menn ofre for justismord

De mener det blir lagt for mye vekt på kvinnens forklaring, og at de tiltalte mennene ikke blir trodd.

Som forsvarsadvokat i Oslo har Marte Svarstad Brodtkorb hatt flere saker der menn har stått tiltalt for vold mot ektefelle eller samboer. Hun er også bistandsadvokat.

- På 80-tallet sa man at incestdømte var de uskyldige som satt i norske fengsler. I dag kan man si at det er menn som er dømt for vold mot kvinner, som er utsatt for justismord. Når en kvinne sier hun blir slått, er det nesten alltid en ensidig etterforskning fra politiets side. Politiet tror på kvinnen, nesten uansett tilfelle. Mannen blir sittende igjen uten å bli trodd. Vi må tenke på mannens rettssikkerhet også, sier Brodtkorb til Dagbladet.

Bruker anmeldelse
Både politi, rettsvesen og politikere har gjort flere grep den siste tida for å styrke kvinnens rettssikkerhet.

- Jeg tror mange menn blir utsatt for justismord, og jeg tror dessverre at noen kvinner bruker f.eks. en voldsanmeldelse som våpen i andre konflikter i forholdet, sier Brodtkorb.

Hun mener at både etterforskere, påtalemyndighet og dommere må holde hodet kaldt i familievoldssaker.

- Det må ligge en objektiv etterforskning til grunn. Jeg kan påvise mangelfull etterforskning i en del slike saker. Jeg lander på at man er forutinntatt, og at politiet derfor er lettlurte. Fornærmede i familievoldssaker blir behandlet bedre enn i andre saker, også drapssaker. Man må ikke ta kvinnens informasjon som den eneste sannhet, advarer Brodtkorb.

Også advokat Heidi Ysen setter store spørsmålstegn ved domstolenes behandling av slike saker.

- I 14 år har jeg regelmessig hatt slike saker. Utviklingen er uheldig. Tidligere var det slik at det skulle mye til for at kvinnen ble trodd. Så hadde vi en periode da det var noenlunde nøytralt. Nå er det gitt ordre om at slike saker skal prioriteres. Jeg opplever at det blir en altfor sterk fokusering på å kjøre sakene for rettsapparatet, uten at det nødvendigvis er bevis. I slike saker, der det ofte dreier seg om påstand mot påstand, tror man i altfor stor grad på fornærmede, mener Ysen.

De nye incestdømte
Heidi Ysen mener også at flere av mennene på mange måter er «de nye incestdømte».

- Etter at det i flere år har vært sterkt fokus på incestsaker, er det i dag en sunn skepsis og nøytralitet på området. I dag ser vi at familievoldssaker følger samme trenden. Det er uheldig at domstol og påtalemyndighet ikke ser at man må stille samme krav til bevis i slike saker som i alle andre saker. Det er uheldig at man tar utgangspunkt i at det holder med en forklaring fra fornærmede, sier Ysen.

- Det er en holdning om at tiltalte lyver og at fornærmede snakker sant – uten at det er dokumentasjon for det. Det er vi advokater som må bevise at tiltalte snakker sant, og da blir det helt feil, mener Ysen.

Advokat Aase Karine Sigmond er både bistandsadvokat og forsvarer i familiesaker.

- I dag legges det i mye større grad til grunn hva fornærmede forklarer. I flere saker tar man kvinnens forklaring for gitt. I en del av disse familievoldssakene, hvor konene har anmeldt ektemannen, kan man se motiv i forhold til å beholde barna, fortsatt opphold i landet eller økonomisk gevinst ved å anmelde dette, sier Sigmond.

Hun understreker at mange av kvinnene faktisk blir utsatt for vold.

Dagbladet

Vist 696 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Jeg tviler ikke på at det finnes menn som blir uskyldig dømt, men synes det er på sin plass å vite litt om hvor stort problemet er. Artikkelen du la fram, er fra 2003. Det samme er tallene i den nederste undersøkelsen.

Norsk statistikk om vold mot kvinner

I Norge føres det ikke systematisk statistikk over vold mot kvinner, men ulike undersøkelser viser dette bildet:

  • 27% av kvinner i Norge har opplevd vold i nåværende eller tidligere parforhold.
  • 9,3% har opplevd potensielt livstruende vold fra partner.
  • Av kvinner som har vært gravide, oppgir 4% å ha opplevd vold og trusler i ett eller flere svangerskap
  • 45% av alle kvinner bekrefter å ha vært utsatt for vold fra en annen person enn partner, etter fylte 15 år. Seksuelt truende oppførsel oppgis som den vanligste formen for vold.

Kilde: Vold i parforhold – ulike perspektiver, NIBR-rapport 2005:3.

  • Hvert år blir mellom 8000 og 9000 kvinner voldtatt i Norge.
  • I 2002 ble 681 voldtekter anmeldt til politiet. Samme år fikk kun 52 overgripere en straffereaksjon.
  • I 2002 tok 43 104 personer kontakt med landets krisesentre. Hvert år må 2 500 kvinner overnatte på et av landets krisesentre på grunn av mishandling.
  • På grunn av menns vold er over 1000 kvinner i Norge på flukt. Mange av dem bor på hemmelig adresse og får navnet og personopplysningene sine slettet fra offentlige registre.
  • Over halvparten av kvinnene som bor på krisesentrene har utviklet angst og depresjoner.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Krisesentersekretariatet 2003.

Finnes det tilsvarende undersøkelser fra statistisk sentralbyrå om vold mot menn utført av kvinner?.
Dersom det ikke finnes så er jo spørsmålet hvorfor ikke?.

Nå handler jo dette om justismord og faren for justismord og slettes ikke hvem som er verst av kvinner og menn, dvs at ssb statistikk i realiteten kan gi en god indikasjon på feks hvor mange av sakene som er justismord bare en får klar andelen uriktige dommer og kan gjøre de beregninger som er relevante, mitt wildcard er at minst 25% av disse dommene er justismord(har lest tallet 34% annet sted).
Så for å hjelpe de stakkars kvinnene som virkelig blir utsatt for vold ol, så bør absolutt kvinner få luket ut de falske sakene som ender med domfellelse av uskyldige menn og rett og slett ta et grep, de sakene vil jo i stor grad svekke troverdigheten til de virkelige offrene noe som er og blir helt feil.
Det er jo også underlig at når to kvinner lever sammen så ender en del av disse forholdene også med vold og flukt til krisesentere!. Her er det store mangler i flere av undersøkelsene fordi det er bevisst utelatt en del materiale som ikke passer inn i bildet..
Problemet er stort, hver eneste reel voldssak er en for mye men vi må få alle tallene på bordet og de tallene du viser til er mindre enn halvparten av realitetene uten hensyn til reelle saker, kun innrapporterte falske som ekte.Det er også slik at det IKKE føres inn systematisk registrering og det seg selv gir rom for store feilmarginer.
Det står heller ingen verdens ting om kvinner som ikke får opphold på krisesentere eller må forlate krisesentere forde de har direkte kommet med falske opplysninger om vold. Ikke er det tatt med alle de annmeldelser som blir henlagt av politiet som intet straffbart forhold, men derimot så registreres anmeldelsen men ikke resultatet av en evnt frifinnelse. De tallene er i mine øyne så mangelfulle at de ikke er brukbare som referanse en gang til å anslå toppene av justismord.

Jeg beklager, Chriss, jeg er selvfølgelig enig med deg i at vi ikke skal akseptere justismord. Jeg er også enig med deg i at det er lite statistikk på kvinners vold mot menn, men det det jobbes det med. Her kan noe av problemet være at mange menn ikke går til anmeldelse fordi de skammer seg over å innrømme at de er utsatt for vold.
Når det gjelder tallene dine om hvor stor prosent av anmeldelsene som er falske, synes jeg de virker for høye. Det det finnes tall på, er hvor mange saker som er blitt anmeldt, og hvor mange som er blitt dømt. Det finnes også tall på hvor mange saker som er blitt henlagt.

Hva kan man gjøre i slike saker? Noen som vet hva rettigheter man har?
Har fått oppleve på kroppen selv hvordan dette er, når min mann ble dømt i en slik sak,
uten beviser og vitner.Bare ord mot ord .Er en forferdelig og håpløs situasjon….kommer ingen vei.

Annonse